Współpraca z rodzicami sprawozdanie na mianowanego

Pobierz

Adres: ul. Świerczewskiego 77, 22-670 Bełżec .. Współpraca z opiekunem stażu We wrześniu 2016 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Katarzyną Kuśnierz.. Uzyskane efekty: • Wszystkie działania związane ze współpracą pomiędzy mną a opiekunem stażu miały charakter motywujący do dalszej pracy • Cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna motywowały mnie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznychDec 1, 2021Poniżej przedstawiam swoje sprawozdanie, z realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego, stworzonego na podstawie wymagań zawartych w § 7 ust.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. 3.. Obecnie jestem w trakcie sporządzania opisu i analizy oraz efektów moich działań jako .. 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. W oparciu o jakie przepisy prawa?Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z paragrafem 8 ust.2.. § 7 ust.. Z uwagi na specyfikę szkoły, w której uczniowie spędzali przerwy w salach lekcyjnych i w związku z powstającym nieporządkiem w sali, zastosowałam kartę monitorującą wypełnianie przez uczniów obowiązku pozostawiania po sobie porządku w sali .Jun 28, 2020obowiązującymi zasadami i przygotować do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego..

Zawsze utrzymywałam stały kontakt z rodzicami w celu eliminowania sytuacji problemowych.

We wrześniu 2014r.. Czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.. Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie od 01 września 2009 roku do 21 sierpnia 2013 roku.. W czasie pełnienia wychowawstwa ustaliłam plan spotkań z rodzicami, opartych na trzech elementach:Przede wszystkim skupiłam się na poznaniu sytuacji rodzinnej wychowanków.. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy.. Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o ponowne rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, kolejny plan rozwoju zawodowego, a także aneks do tego planu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneNov 23, 2020Na zebraniach z rodzicami starałam się w obiektywny i rzeczowy sposób przedstawiać im informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu ich dzieci, jak również uświadamiać im konieczność starań o spójność działań wychowawczych rodziców i szkoły..

Dzięki pozytywnym relacjom z rodzicami współpraca przynosiła w każdym przypadku pozytywne efekty.

Plany współpracy z rodzicami,Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego kończy się egzaminem, który organizuje organ prowadzący szkołę.. Z roku na rok staram się, aby współpraca ta stawała się bardziej owocna i przynosiła coraz większe korzyści zarówno dzieciom, jak i placówce.Oct 18, 2021Data faktycznego zakończenia stażu: 21 sierpień 2013 r. WSTĘP.. Równocześnie rodzice zostali zaproszeni na spotkanie z .Sprawozdanie z planu rozwoju, prezentacja dorobku zawodowego, egzamin nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Opracowanie: Anna Kiełb listopad 2019r.. Na początku współpracy zawarłyśmy kontrakt określający jej warunki oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań.maŁgorzata foks 0 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela dyplomowanegoDobra współpraca z innym nauczycielami oraz rodzicami do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów, praca na rzecz klasy pomogła w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu klasowego, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania bądź podejmowali .Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie przebiegu realizacji mojego planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego..

- propozycja ... • Jak Pan/Pani rozwiązała problem współpracy z rodzicami klas połączonych?

UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS.. Podejmowanie współpracy z rodzicami i z Radą Rodziców:Współpracę z rodzicami uważam za priorytetowe zadanie, które pomaga podnosić poziom pracy placówki i daje możliwość współgospodarowania, co przynosi pozytywne efekty.. w Gminnym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu i zostało sporządzone w oparciu o .Przez cały okres stażu na bieżąco starałam się poznawać sytuację rodzinna uczniów.. za okres od 01.09.2008 do 31.05.2011r.W maju 2009 roku sporządziłem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłem go Dyrektorowi szkoły w dniu 05.06.2009 roku wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. nawiązałam współpracę z drugim opiekunem stażu.. Właściwe podejście do problemu skutkowało jego rozwiązaniem;Za drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Egzamin rozpoczyna się prezentacją dorobku zawodowego przedstawioną przez kandydata..

2 pkt 1May 28, 20224 days agoJun 3, 2022Współpraca z rodzicami ... Prowadziłam także rozmowy z rodzicami dzieci z nadwagą.

Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Bełżcu .. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. w oparciu o plan rozwoju .NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Data zakończenia stażu: 30.04.2019 r. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.. Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska.. Pozwoliło to na częstsze spotkania i rozmowy dotyczące wspólnej pracy i rozwoju dzieci.. Tutaj zazwyczaj przyszły nauczyciel mianowany posiłkuje się prezentacją i zaczynają się schody.Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego .. Przez cały okres stażu prowadziłam również pedagogizację rodziców we współpracy z psychologiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowskich Górach.. Każdy z rodziców miał również możliwość do indywidualnej konsultacji ze .SPRAWOZDANIE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt