Wartości i normy etyczne w pracy nauczyciela

Pobierz

- 1999, nr 1, s. 17-20 LEGOWICZ Jan : Moralno-etyczne zasady zawodu nauczycielskiego // Kwartalnik Pedagogiczny.. W związku z tym nauczyciela przedszkola winna cechować wrażliwość emocjonalna, skłonności opiekuńcze, zdolności indywidualnego .Bo też zasady moralne i normy etyczne dotyczą tych samych wartości, wymagań i ideałów.. To szerokie minte- resowanie nauczycielem stato sie przyczyna wyodrebnienia osobnej galezi wiedzy pedagogicmej, okrešlonej mianem pedeutologii, pojmowanej naj-Miłość jako wartość w pracy nauczyciela / Antoni Rumiński // W : Agresja i przemoc .. Zofia Brańka, Mirosław Szymański.. Słowo etyka pochodzi od z greckich słów éthikós [wym.. Tak wiçc etyka nie przeciwstawia sie moralnošci,SENS ŽYCIA A WARTOŠCI ETYCZNE W PRACY NAUCZYCIELI Nauczyciel niejednokrotnie stanowil i stanowi nadal przedmiot zaintere- sowaó licznych studiów teoretycmych i empirycznych.. Obserwacja takich obszarów szkolnego życia, jak klimat szkoły, samorządność uczniowska, praca wychowawcza nauczyciela w klasie czy badanie języka używa- nego przez społeczność szkolną pozwalają najszybciej rozpoznać zestaw wartości i norm obowiązujący w szkole.Innym, dość częstym dylematem etycznym w pracy nauczyciela z uczniami jest ocenianie.. Kodeks jest wyrazem przekonania, że działania nauczyciela wobec jego odbiorców, wychowanków i ich rodziców lub opiekunów, podejmowane w ramach jego czynności zawodowych, mają szczególny .Normy etyczne w niektórych zawodach były formułowane już w starożytności..

Normy etyczne w pracy.

Etyka zawodowa nauczyciela powinna dotyczyć także stosunków między kadrą nauczycielską.W większości z nich można odnaleźć następujące wspólne elementy: • Najważniejszą wartością dla nauczyciela i jego społecznej misji powinien być człowiek.. Jakkolwiek może się to wydawać dziwne, to studenci bardziej są skłonni do tego, aby przyjmowaniePowinien być wolny, świadomy, racjonalny i odpowiedzialny oraz nastawiony na urzeczywistnienie wartości etycznych.. - Kraków : Oficyna Wydawnicza TexT, 1998.. Niewątpliwie powinno być ono sprawiedliwe, ponieważ uczniowie cenią jedynie sprawiedliwych nauczycieli.. Tym razem mamy .. Na koniec chciałabym przytoczyć fragment Kodeksu Etycznego zamieszczonego w jednym z artykułów: "Zadaniem nauczyciela jest pobudzenie i wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.LACHOWICZ Lesław : Problemy etyki w pracy nauczyciela wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.. • Celem pracy nauczyciela winno być ukształtowanie człowieka do współżycia z innymi ludźmi poprzez rozwój intelektualny i wpływ wychowawczy.Wg badacza norma ta stanowi rdzeń etyki zawodowej nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko i wobec dziecka.. 2.Etyka zawodu nauczyciela dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury osobistej, odpowiedzialności, wrażliwości, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, światopoglądu, wiedzy, kompetencji..

Oto przykładowy "Dekalog nauczyciela": 1.

Terminy te zresztą w każdym społeczeństwie mogą mieć identyczne konotacje.. - S. 225-231 sygn.. Kodeks etyczny nauczyciela jest zbiorem zasad służących nauczycielowi pomocą w rozstrzyganiu problemów etycznych jego zawodu.. 13.Wyniku działań pedagogicznych zależą w znacznym stopniu od tego jakie wartości etyczne reprezentuje.. Warto także zaznaczyć, że nauczyciel to zawód z powołania.. Problematyka etyki zawodowej nie mogła ominąć tak licznej grupy zawodowej, związanej ściśle z życiem społeczeństwa, jaką stanowią nauczyciele.ZACHOWANIA ETYCZNE NAUCZYCIELI 109 Inaczej się odnosi do twierdzeń, które mają być zapisane i określać pew-ne normy etyczne w placówce (co wskazuje tabela 1), a inaczej podchodzi się do realiów, które występują w danej placówce.. - 1986, nr 1/2, s. 51-42Założenia ogólne.. Niektóre zawody posiadają zbiór etycznych zasad; np.Etyka w zawodzie nauczyciela Etyka - system wartości i norm postępowania, obowiązujący w danej zbiorowości; w filozofii to nauka o moralności zajmująca się wyjaśnieniem i ustaleniem takich kategorii jak dobro i zło, odpowiedzialność, sumienie, oraz zasadami i normami moralnego postępowania..

... za efekty efekty swojej pracy.

Nauczyciel rozumie znaczenie pracy zespołowej dla skuteczności i spójności oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych, bierze na siebie odpowiedzialność za właściwą organizację i poziom tej pracy, przestrzega norm i standardów zespołu, w którym pracuje.. Zgodnie z tym postulatem Pilch wyróżnia dwa elementy zasady życzliwości do wychowanków, na których powinien opierać się nauczyciel: etyczną akceptację ucznia bez względu na jego walory oraz racjonalną, trzeźwą ocenę osoby wychowanka.Etyka zawodu nauczyciela dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury, osobistej odpowiedzialności, wrażliwości, uczciwości, wiedzy i kompetencji .Problematyka moralna nabiera szczególnego znaczenia w zawodach, które wywierają wpływ na losy poszczególnych ludzi..

Nauczyciel jest nosicielem wartości, norm ocen i wzorów zachowań.

Miłość jako wartość uniwersalnaW takich sytuacjach nauczyciel powinien przedsięwziąć wszystkie możliwe środki, aby pomóc dzieciom.. Są oni wiarygodni i stają się autorytetami.. Poprzedzają tę publikację "Lekcje etyki w szkole", "Kierunek - wartości", "Kierunek - dialog", będące rodzajem przewodników metodycznych dla nauczycieli etyki.. − swoista w każdym systemie moralności zawodowej hierarchia wartości; 12 J. Wilsz, Teoria pracy.. Jeżeli zatem ktoś nie lubi pracy z dziećmi i młodzieżą, to warto zastanowić nad podjęciem innej pracy.. Etyczne aspekty pracy .Etyczne zachowanie nauczyciela polega, bowiem nie na zinstytucjonalizowanym obowiązku, ale na głębokim przekonaniu do wykonywanych zadań.. Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku .Wartości i normy stają się tłem dla działań edukacyjnych.. Implikacje dla pedagogiki pracy , Wydawnictwo Impuls, Kraków .. Etyczno-deontologiczne kompetencje nauczyciela-wychowawcy , "Studia .. Działać na serce przez miłość, na rozum przez przekonanie, uspokajać swoim spokojem - być cierpliwym, rozsądnym, opanowanym, unikać emocji i nieprzemyślanych decyzji.. etos] - 'obyczaj, zwyczaj'.. Szkoła przygotowuje człowieka do życia w społeczeństwie.. etikos] - 'zwyczajny' oraz éthos [wym.. Etyczne postępowanie dotyczy zarówno relacji .Według przeprowadzonej wśród uczniów klas IV ankiety do najczęściej wymienianych cech pozytywnych nauczyciela zaliczamy: otwartość, umiejętność kontaktu z młodzieżą poszanowanie godności, partnerstwo sprawiedliwość w ocenianiu, obiektywizm życzliwość tolerancja poczucie humoru wiedza i umiejętność jej przekazywania konsekwencja w postępowaniunauczycielskiego w swoim miejscu pracy wobec otoczenia społecznego.. - 1988, nr 2, s. 95-100 LEGOWICZ Jan : Spór o moralno-etyczny statut nauczyciela // Nauczyciel i Wychowanie.. W projekcie Deklaracji etyki nauczyciela możemy znaleźć szereg uregulowań, wskazań, jak należy postępować, będąc nauczycielem.. Jej obowiązkiem jest dać wychowankowi szansę brania odpowiedzialności za własne decyzje i możliwości przeżywania radości lub dramatu.Książka wydana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu stanowi swego rodzaju kontynuację cyklu pomocy dydaktycznych w nauczaniu etyki.. Etyka nauczyciela-wychowawcy na tle etyki zawodowej i etyki ogólnej .. rozumienie moralnošci jako "ogólu wypowiadanych w danej epoce i w danym šrodowisku ocen i norm", wówczas etyka wchodzila bçdzie w sklad moral- nošci [1994, s. 46].. Problematyka moralna nabiera szczególnego znaczenia w zawodach, które wywierają wpływ na losy poszczególnych ludzi.Etyczny wymiar pracy nauczyciela-wychowawcy .. Bieg czasu nie umniejsza znaczenia tym wartościom dla pracy nauczycielskiej jednak sprawia, że dzisiaj nie brzmią one tak jak dawniej.. Współcześnie mianem etyki nazywamy zespół norm i ocen moralnych charakterystycznych dla danego społeczeństwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt