Opracowanie karty charakterystyki

Pobierz

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Zagrożenia dla człowieka Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą, działa drażniąco na oczy i skórę, może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.KARTA CHARAKTERYSTYKI.. z o.o. 38-200 Jasło ul. 3 Maja 101 NIP Regon 180972309 KRS .Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: 1.4.. Numer telefonu alarmowego 112 - numer alarmowy z telefonu komórkowego i stacjonarnego 999 - pogotowie ratunkowe 998 - straż pożarna 997 - policja Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruć +48 32 40 12 276 Tylko w godzinach pracy · 1.4 Numer telefonu alarmowego: Tel.. Opracowanie karty należy do obowiązków dostawcy, a zatem producenta, importera (spoza UE), dalszego użytkownika lub dystrybutora, który wprowadza produkt do obrotu.. J. ul. Makuszyńskiego 28 31-752 Kraków Numer telefonu: +48 (12) 643 67 67 Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: 1.4.. Data opracowania 19.08.2006 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1.. Często jednak karta charakterystyki opracowana przez dostawcę nie spełnia wszystkich wymogów prawa polskiego, m.in. obowiązujących .KARTY CHARAKTERYSTYKI (SDS) Najważniejszy dokument w łańcuchu dostaw.. J. ul. Makuszyńskiego 28 31-752 Kraków Numer telefonu: +48 (12) 643 67 67 Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: 1.4..

Opracowanie karty charakterystyki.

Więcej informacji znajdujeKartę charakterystyki należy dostarczyć w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.. Rejestracja ELDIOM.. Czy dla mydła do rąk czy domestosa też są potrzebne karty charakterystyki.Karta charakterystyki przy wprowadzaniu substancji na rynek; Import substancji, a tłumaczenie karty charakterystyki na polski; Klasyfikacje substancji stosowanych w karcie charakterystyki; Pomoc dla Firm w późnej rejestracji substancji chemicznej; Opracowanie lub aktualizacja karty charakterystyki; REACHOdpowiedzialny za opracowanie karty charakterystyki: 2.. Numer telefonu alarmowego 998, 999, 112 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1.KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 Olej osiowy Jasol Axial Rail Oil U Data opracowania: 21.09.2013 Aktualizacja: 2016-03-08 Wersja:3 Strona 1 z 14 Rafineria w Jaśle Sp..

Tłumaczenie kart charakterystyki na 18 języków.

Karty charakterystyki; Scenariusze narażenia .Tworzenie kart charakterystyki obejmuje opracowanie dokumentu, posiadającego 16 sekcji zawierających m.in. informacje na temat zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska wynikających ze stosowania danego produktu, środki pierwszej pomocy z uwzględnieniem różnych dróg narażenia (oddechowa, doustna, poprzez kontakt ze skórą lub z .Karty charakterystyki są przeznaczone zarówno dla pracowników używających chemikaliów, jak i tych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.. Zaufaj Ekspertom!1 PORADNIK DOTYCZ ĄCY OPRACOWANIA KART CHARAKTERYSTYKI Poradnik przetłumaczony w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki na podstawie wersji 1 opublikowanej przez ECHA 24 marca 2010 r.1.3.. Numer telefonu alarmowego 998, 999, 112 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1.Karty charakterystyki (j. polski, j. angielski) Opracowanie kart charakterystyki z uwzględnieniem zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z Rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008 na podstawie dostarczonych oryginalnych kart surowców1 Niniejsza Karta Charakterystyki Środka sporządzona jest zgodnie z wymaganiami i uregulowaniami obowiązującymi w Unii Europejskiej i może niespełniać uregulowań obowiązujących w innych krajach..

W jakim języku musi być karta charakterystyki.

Identyfikacja preparatu Identyfikacja importera 1.1.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Nazwa i adres: Madejski Sp.. alarmowy: +33 (0) Importer .Dział odpowiedzialny za opracowanie karty charakterystyki: e-mail: Tel.. Każda KARTA jest jedną z MIĘDZYNARODOWYCH KART CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH.KARTA CHARAKTERYSTYKI Rozporządzenie WE nr 453/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady strona 2 Ilość stron 6 STEARYNA Data opracowania 02.08.2005 Data aktualizacji: 11.03.2013 świeże powietrze.. Przytomnego ułożyć w pozycji półsiedzącej, nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznejWydajemy karty charakterystyki substancji zgodne z przepisami.. +48 32 40 12 276 Tylko w godzinach pracy · Data sporządzenia: 30.03.2006 SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń · 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaninyKarty zostały opracowane przez specjalistów z Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Izraelskiego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (IIOSH) oraz Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (CIS) Czym jest ta KARTA?. Bardziej szczegółowoNiniejsza KARTA jest jedną z MIĘDZYNARODOWYCH KART CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH.. Więcej informacji Skontaktuj się z namiZmiany w stosunku do poprzedniej wersji karty charakterystyki: pkt.. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT "B" Zastosowanie: dezynfekcja narzędzi chirurgicznych i endoskopów Producent: Laboratorium Anions Pave du Moulin LILLE-HELLEMMES Francja Tel..

: (0-58) do 29 Faks: (0-58 ...Opracowanie karty ≠ przetłumaczenie.

Dobrze przygotowana karta charakterystyki jest ściśle określona w normach REACH i CLP.. Karta charakterystyki (SDS) jest opracowywana na podstawie Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830 z dnia 28.05.2015 r. ze sprostowaniem z dnia 17.01.2017 r. Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny jest niezbędna, aby prawidłowo .Karta Charakterystyki oprócz zgodności z przepisami unijnymi musi być zgodna także z przepisami państwa na terenie którego substancja lub preparat jest wprowadzany do obrotu, co oznacza konieczność dostosowania niektórych jej parametrów np. limitów ekspozycji do obowiązujących na terenie poszczególnych krajów.Opracowanie z zakresu ryzyk i szans; Opracowanie z zakresu wymagań normy 11133:2014-07; Opracowanie z zakresu wymagań normy PN-EN ISO 10523:2012; Opracowanie z zakresu wymagań normy 11731:2017-08; Sprawdzanie aspiratorów; Sprawdzanie termometrów i termohigrometrów; Karty Charakterystyki.. INFORMACJA O SKŁADZIE wg załącznika VIIA rozporządzenia nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady: kompozycje zapachowe Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej jest on stosowany.1.3.. Jest przeznaczona dla wszystkich zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia człowieka w środowisku pracy: lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy, higienistów przemysłowych, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorów pracy, przedstawicieli .1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: Data aktualizacji: AKTUALIZACJA 1.. Identyfikacja zagrożeń AKTUALIZACJA Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p.Opracowanie polskich kart charakterystyki preparatów chemicznych nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne.. KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA Nr.Ref /N/NS Data opracowania: Identyfikacja środka i jego producenta Kod środka :B Nazwa środka ochrony roślin: Harmony 75 WG / Refine 75 WG Adres siedziby .1 R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: Data aktualizacji: Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: ZIARNO ZATRUTE FOSFORKIEM CYNKOWYM 01 AB Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: gryzoniobójczy środek ochrony roślin Forma użytkowa: gotowa przynęta w postaci ziarna Producent: FREGATA S.A. ul. Grunwaldzka 497, Gdańsk Tel.. Identyfikacja preparatu Odświeżacz do WC w kostce 1.2.. Oferujemy Opracowanie Kart charakterystyki SDS według wymagań regionalnych poszczególnych krajów .Zapraszam do przeczytania wpisu, z którego dowiesz się: Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego.. Zastosowanie preparatu .. Prowadzimy także monitoring aktualności istniejących kart charakterystyki mający na celu bieżące dostosowywanie ich do nieustanie nowelizowanych przepisów prawa w zakresie produkcji wprowadzania do obrotu i stosowania .Karty charakterystyki pod kontrolą SBLCore to unikalne oprogramowanie ułatwiające tworzenie kart charakterystyki, które znacząco przyspiesza ich opracowanie i tłumaczenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt