Uzasadnij konieczność ochrony różnorodności biologicznej

Pobierz

Stanowią ostoję dla ok. 75% gatunków lądowych żyjących na naszej planecie.Należy chronić różnorodność biologiczną na wszystkich poziomach, ponieważNa jakość ochrony środowiska i różnorodności biologicznej ma wpływ rozwój ekonomiczny i gospodarczy danego państwa, a nawet kontynentu.. Najważniejszą przyczyną spadku różnorodności biologicznej jest stałe zmniejszanie się powierzchni ekosystemów naturalnych.. Na podstawie dostępnych źródeł wykonaj notatkę odpowiadając na pytania: 3 Kamienie milowe w ochronie różnorodności biologicznej Ferdinand Vandeveer Hayden ( ) żołnierz i geolog Ze względu na unikatowość przyrodniczą i geologiczną Kongres USA, specjalnym dekretem .uzasadnić konieczność zachowania starych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych jako części różnorodności biologicznej; uzasadnić konieczność stosowania ochrony czynnej dla zachowania wybranych gatunków i ekosystemówBiologia: Napisz referat mówiący o konieczności ochrony różnorodności biologicznej oraz przedstawiający formy ochrony przyrody w Polsce, uzasadnij konieczność ich stosowania.. Polub to zadanie.. Zasoby przyrody można przedstawić w różny sposób.Temat: Znaczenie międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony przyrody.. 3) analizuje wpływ człowieka na różnorodność bio-logiczną; 4) uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWEPrzykładowo integrowana ochrona roślin obowiązuje profesjonalnych użytkowników od 2014 roku, unijne wsparcie otrzymała koncepcja zazielenienia, a strategia ochrony różnorodności biologicznej wdrażana będzie w Europie do roku 2020..

Uzasadnij konieczność ochrony różnorodności biologicznej.

3.Dla zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej duże znaczenie ma zróżnicowanie siedlisk i oddziaływania człowieka, w szczególności ochrona siedlisk słabo lub wcale nieprzekształconych (naturalnych).. ⇑KomentarzCele ogólne Rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczające go środowisko Rozwinięcie zdolności wielozmysłowego poznawania środowisk przyrodniczych Kształcenie umiejętności dostrzegania różnorodności w świecie przyrody Wskazanie wzajemnych, przyczynowo-skutkowych zależności w środowisku Ukazanie wpływu działalności człowieka na przyrodę oraz znaczenie przyrody dla człowieka Kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów .Po zakończeniu nauki w liceum uczeń powinien m.in. "opisać różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym; wskazać przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów; przedstawić wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biologiczną; podać przykłady gatunków, zagrożonych lub takich, które wyginęły wskutek nadmiernej eksploatacji ich populacji; przedstawić różnicę między .podaj przykłady ochrony różnorodności biologicznej w ekosystemach użytkowanych przez człowieka - ochrona obszarowa - ochrona gatunkowa - banki genów, związek między bankami genów a różnorodnością biologiczną uzasadnij konieczność ochrony różnorodności biologicznej Zadanie 2 do wykonania - czas na wykonanie do 30 maja .- uzasadnić konieczność ochrony różnorodności biologicznej..

Uzasadnij konieczność współpracy w celu ochrony różnorodności biologicznej.

W obecnych czasach wiele gatunków roślin i zwierząt jest modyfikowane genetycznie.. Na podstawie dostępnych źródeł wykonaj notatkę odpowiadając na pytania: 1.. Różnorodność biologiczna Ziemi.. Język polski: Czytanie lektury: Melchior Wańkowicz " Tędy i owędy" - rozdział " Nasza kamienica" .. b) Na podstawie przedstawionych informacji uzasadnij konieczność współpracy międzynarodowej w celu zapobiegania zagrożeniom przyrody.Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce szczególnie ważna jest w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej i Bieszczadów, występują tam naturalne zespoły leśne.. Zdający: 1) opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym .. ochrony przyrody w Polsce oraz podaje przykłady roślin i zwierząt objętych ochroną .. 2.1.. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych , zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.5) uzasadnia konieczność zachowania starych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych jako części różnorodności biologicznej; 6) uzasadnia konieczność stosowania ochrony czynnej dla zachowania wybranych gatunków i ekosystemów..

Zadanie 1 (matura 2005)VIII Zagrożenia różnorodności biologicznej.

Ogrody botaniczne i ogrody zoologiczne przyczyniają się do ochrony różnorodności biologicznejKorzystając z mapy, podaj znaczenie korytarzy ekologicznych dla różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym i gatunkowym.. Bioróżnorodność Azji, Afryki czy Ameryki Południowej jest bardzo bogata, a zagraża jej przede wszystkim rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych.Najlepszą formą ochrony różnorodności biologicznej są formy ochrony obszarowej, np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, ponieważ pozwalają one na zachowanie całych ekosystemów z ich bogactwem zależności międzygatunkowych.. Największy problem stanowi wylesianie.. Powodzenia i w razie problemów lub niejasności proszę o kontakt przez .. Mimo to, że uzyskuje się.U podstaw powstania koncepcji ekologicznej sieci obszarów chronionych legł jeden z wymogów skutecznej ochrony zasobów przyrodniczych, jakim jest zapewnienie ciągłości ekosystemów.. Czego dotyczy "Konwencja Waszyngtońska (CITES)?Ochrona zasobów genowych roślin użytkowych, oprócz nadrzędnego zadania zachowania różnorodności biologicznej, ma również znaczenie praktyczne.. Postawa wobec przyrody i środowiska.. 1.Z przyrody pozyskujemy między innymi: pożywienie, wodę, paliwa kopalne, materiały budowlane itp. Wszystkie wykorzystywane przez nas elementy przyrody nazywamy zasobami przyrody..

Lasy są bowiem najcenniejszymi z punktu widzenia bioróżnorodności ekosystemami na Ziemi.

Opisz 3 gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem np. Panda wielka, oryks arabski, płetwal błękitny.. Terenem, z którego pochodzą przykłady proprzyrodniczych działań wspomagającycha) Korzystając z mapy, podaj znaczenie korytarzy ekologicznych dla różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym i gatunkowym.. Tak samo ważną jest ochrona bagien biebrzańskich, które sa największym naturalnym kompleksem torfowisk w Europie Środkowej.. Kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej mają: zadrzewienia śródpolne, oczka wodne i torfowiska,VI.. Wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach.. RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWATemat: Znaczenie międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony środowiska.. b) Na podstawie przedstawionych informacji uzasadnij konieczność współpracy międzynarodowej w celu zapobiegania zagrożeniom przyrody.Polska ratyfikowała kilka konwencji, między innymi Konwencję o Różnorodności Biologicznej Rio de Janeiro z 1995 roku czy Konwencję o ochronie europejskiej przyrody żywej i naturalnych siedlisk, Berno, 1979. postanowienia tych dokumentów muszą być uwzględniane przez polskich prawodawców.Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia.. Zdający: 5) uzasadnia konieczność zachowania starych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych jako części różnorodności biologicznej.7) uzasadnia konieczność stosowania różnych form ochrony przyrody, w tym Natura 2000; 8) uzasadnia konieczność współpracy międzynarodowej (CITES, Konwencja o Różnorodności Biologicznej, Agenda 21) dla ochrony różnorodności biologicznej; 9) przedstawia istotę zrównoważonego rozwoju.. Na podstawie: G. Hodun, W. Podyma, Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie , Warszawa 2009.Organizacja Narodów Zjednoczonych Powołana w 1946 Siedziba w Paryżu - UNESCO - Główne cele:-Popieranie i koordynowanie współpracy oświatowej, naukowej i kulturalnej między narodami m.in. w zakresie ochrony środowiska-Kształtowanie świadomości ekologicznej-Wspomaganie merytoryczne i finansowe inicjatyw różnych krajów Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych .Uzasadnij konieczność ochrony starych odmian roślin i zwierząt hodowlanych.. Sieć ECONET-POLSKA jest wielkoprzestrzennym systemem obszarów węzłowych i korytarzy ekologicznych rangi międzynarodowej i krajowej.Określ, w jaki sposób banki genów przyczyniają się do ochrony różnorodności biologicznej.. Na podstawie rysunku uzupełnij zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt