Arkusz obserwacji lekcji otwartej

Pobierz

Arkusz rozmowy podsumowującej 9.. Obserwacja zajęć nauczyciela będącego w trakcie oceny pracy .. Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej w szkole - obserwacja lekcji otwartej.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej .Nie zawsze potrzebna jest obserwacja całej lekcji, aby zebrać dane pomocne nauczycielowi w zaplanowaniu i wprowadzeniu zmiany.. VIII.W przypadku zajęć, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów, na obserwację mogą być zapraszani nauczyciele, inni uczniowie, rodzice (zajęcia otwarte).. Arkusz rozmowy przedobserwacyjnej 10.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.. Zadania domowe:-ich jakość, -częstotliwość, -ocenianie.. Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej w szkole - obserwacja doradczo-doskonaląca.. Zależy to od celu i obszaru obserwacji.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej .Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Temat lekcji jest zgodny podstawą programową.. Nauczyciel przestrzega warunków i sposobów realizacji podstawy programowej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i branżowego.Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w szkole - formularz.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Data obserwacji: 21.11.2019 Przedmiot: język angielski Klasa: VIII Imię i nazwisko nauczyciela: Sylwia Polak Temat lekcji: Utrwalenie materiału z rozdziału III i IV..

Arkusz obserwacji lekcji 11.

Jako doświadczony nauczyciel kształcenia zintegrowanego, mam wypracowane metody i formy pracy z uczniem, dlatego tez chętnie dzielę się moimi doświadczeniami z innymi nauczycielami organizując otwarte zajęcia czy też udostępniając opracowane przeze mnie scenariusze lekcji.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiej Wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 9/2013/2014 z dnia 12 września .Arkusz obserwacji wypełnia doradca metodyczny w dwóch egzemplarzach dla nauczyciela i do dokumentacji ODN.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Obszar: Podawanie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz sprawdzenie ich zrozumienia przez uczniów.Przykładowy arkusz obserwacji kontrolno-oceniającej z triangulacją danych (dane zamknięte i dane otwarte) 4.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6. .. 2.Otwarte w kontaktach z innymi.. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI OTWARTEJ.. Formy sprawdzania osiągania założonych celów (w trakcie lekcji i na jej zakończenie).. Arkusz obserwacji doradczo-doskonalącej dla dyrektora 13.5..

Arkusz obserwacji lekcji1.

Arkusz obserwacji doradczo-doskonalącej dla obserwującego 12. .. 2.Podczas obserwacji lekcji obserwujący notuje swoje pozytywne opinie,Obserwacja kierowana ma miejsce wtedy, gdy nauczyciel specjalnie organizuje jakąś działalność, by poznać określone sprawności czy umiejętności, np. sprawność .. • Arkusz Pracy Indywidualnej z Dzieckiem.. Obserwacja nagranych lekcji (całość zajęć) - zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp.. Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej w szkole - obserwacja kontrolno-doskonaląca.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Zgodnošé celu lekcji z realizowanymi w szkole koncepcjami pedagogicznymi i planami rozwoju zawodowego nauczyciela/Koncepcji pracy szkoly Cel glówny zajçé okrešlony przez nauczyciela:Arkusz obserwacji lekcji 3.. Dzielenie się doświadczeniem.PIĄTKOWE SZKOLENIA OTWARTE.. Doradca metodyczny przekazuje nauczycielowi arkusz obserwacji po omówieniu zajęć.. Powrót.. Prace pisemne (pytania twórcze, odtwórcze, zamknięte, otwarte itp.).. IX.Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJÇC/LEKCJI OTWARTEJ, KOLEŽEÑSKIEJ Nazwisko nauczyciela Rodzaj zajçé: Uczestnicz4cy w obserwacji: Data Klasa: ..

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.

Arkusz obserwacji, dane w obserwacjioceniająca obserwacja pracy nauczyciela - organizacja procesu nauczania i uczenia się podczas zajęć edukacyjnych - skuteczność kształcenia wybranych umiejętności przedmiotowych i ponad przedmiotowych otwarta (koleżeńska) wymiana doświadczeń między nauczycielem prowadzącym zajęcia i obserwatorami lekcji na temat osiągania .Dostosować tempo zajęć do możliwości uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIE Pobudzić aktywność i samodzielność uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIE Pobudzić postawę badawczą uczniów: TAK CZĘŚCIOWO NIE13.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Na przykład, gdy koleżanka chce rozwinąć umiejętność aktywowania dotychczasowej wiedzy uczniów w otwarciu lekcji, wystarczy obserwacja pierwszych 10-15 minut zajęć.Obserwacja (poza kontrolną i oceniającą) jest zapowiadana, a jej przebieg jest uzgadniany z nauczycielem podczas rozmowy przed obserwacją.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Fazy lekcji przebiegały we właściwej kolejności.. Metoda prowadzenia zajęć: aktywizująca, poszukująca.arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Nauczyciel posiada opracowany rozkład materiału nauczania wraz z numerami treści z podstawy programowej.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Arkusz obserwacji lekcji - z uwzględnieniem kompetencji kluczowych - dla obserwującego 7.. Stopień zgodności realizowanej lekcji z planem wynikowym i podstawą programową.. Arkusz samooceny dyrektora.Arkusz przedhospitacyjny Arkusz obserwacji lekcji Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozująca.. Kryteria oceny lekcji 8.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Projekt edukacyjny w realizacji treści nauczania przyrody w szkole podstawowej i w szkole ponadgimnazjalnej- .. Cele lekcji /zajęć wynikają z programu nauczania i są zgodne z planem dydaktycznym nauczyciela 2.. 3.Przestrzega umów i zasad obowi .Oto przykład wypełnionego podczas lekcji arkusza obserwacyjnego: Obserwacja lekcji Lekcja 1 Edukacja matematyczna klasa 3d - Barbara Kicińska, Szkoła Podstawowa nr 21 z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach.. Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej w szkole - obserwacja lekcji otwartej.. Metody nauczania: a) słowne (opis, wykład, referat, pogadanka, gra dydaktyczna, elementy dramy) b) obserwacyjne (pokaz, demonstracja)Arkusz obserwacji lekcji Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Nauczyciel przedstawia cele lekcji/zajęć sformułowane w języku zrozumiałym dla ucznia, stosując elementy oceniania kształtującego 3.. Arkusz obserwacji lekcji prowadzonej w szkole - obserwacja kontrolno-doskonaląca.. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, a także mianowanych.. Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.. ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ .Lekcje otwarte Lekcje koleżeńskie OK-Obserwacje (OKO) (rodzice, dyrekcja, nauczyciele, goście) .. obszar obserwacjii dotyczące go wskazówki-tworząwspólnie arkusz obserwacji.. PROPONOWANA TEMATYKA I TERMINY SZKOLEŃ: Negatywne wzorce myślenia i ich wpływ na zdrowie psychiczne - 16.10.2015r.. Zastosowanie ćwiczeń multimedialnych.. Poprzedni.. Arkusz samooceny dyrektora.. Następny.. Czas lekcji był efektywnie wykorzystany.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Podstawa prawna: art. 6a ust.. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela6.. Nauczyciel informuje, co uczeń powinien wiedzieć /umieć po lekcji/zajęciach praktycznych 4.Arkusz obserwacji lekcji 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt