Program zajęć kreatywnych z matematyki

Pobierz

Innowacja miała formę metodyczno - organizacyjną i dotyczyła lekcji matematyki, oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki prowadzonych w ramach działań statutowych .. "Młodzi eksperymentatorzy" - program zajęć pozalekcyjnych autorzy: mgr Hanna Waszkowiak, mgr inż.Natalia Kocik Przez kilka lat były prowadzone zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii.. Zajęcia rozwijające z matematyki w klasach IV - VI prowadzą p. Anna Maczuga, p.Raport z zajęć wyrównawczych z matematyki klasa VI - analiza diagnozy wstępnej i końcowej Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klasy VI Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach - karta pracyProgram przeznaczony jest dla uczniów drugiego etapu kształcenia w szkole podstawowej.. Były to zajęcia dodatkowe, obejmowały wszystkich uczniów klas trzecich gimnazjum.Poniższy program zajęć wyrównawczych jest zgodny z obowiązującą w liceum Podstawą programową kształcenia ogólnego oraz założeniami standardów wymagań maturalnych.. Matematyka to królowa nauk.. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe dyrektorzy szkół podstawowych dostali przykaz organizacji zajęć rozwijających kreatywność, które wynikają również z Rozporządzenia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej z matematyki "Rozwijanie twórczych zdolności matematycznych uczniów" w roku szkolnym 2018/2019..

Encyklopedia matematyki 3.

kreatywnego, który będzie mógł się odnaleźć w przyszłej rzeczywistości.. Plansze, krzyżówki, rebusy, tabele z danymi do odczytu, cenniki 8.ORGANIZACJA ZAJĘĆ Realizując program uwzględniłam współpracę: z wychowawcami klas, jako źródło wiedzy o uczniach danej klasy, z wychowawcą i wychowankami z Zakładu Poprawczego w Głogowie, którzy wspólnie z uczniami ZPSW w Głogowie będą brać udział w wybranych zajęciach.. Z. Bobiński i inni, Matematyka z wesołym Kangurem.. Marii Konopnickiej w Racławówce Spis .PROGRAM .. Książki z prywatnej biblioteki nauczyciela 7.. "Matematyka z wesołym kangurem" "Zadania na szóstkę" IV.. "Zabawy z matematyką" - przedszkolaki realizują projekt z zakresu edukacji matematycznej Raz, dwa, trzy - licz i Ty"..

Komputer, programy edukacyjne 4.

Plan zajęć: Rozwijanie zdolności wyobrażeniowych, stymulowanie wyobraźni twórczej - 5 godz. Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną i zdolności konstrukcyjne - 5 godz.Natomiast na podstawie art. 60 ust.. UCZNIÓW KLAS III - VI.. Adresatami programu są nauczyciele pracujący z młodzieżą osiągającą niski poziom wyników nauczania z matematyki.. Cele ogólneProgram zajęć z matematyki dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej realizowanego w ramach projektu "Chcemy zostać ludźmi sukcesu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowała mgr Marta Kliś rok szkolny 2008/2009 Zespół Szkół w Racławówce Szkoła Podstawowa im.. do 30 czerwca 2011r.- praca z całą grupą (krąg, rundka), - praca w małych zespołach (3 - 4 osobowych), - praca w parach, - praca indywidualna.. Myślę, iż moja propozycja pracy z dziećmi okaże się wartościowa, a one same w dalszych etapach kształcenia będą twórcze i otwarte na świat sztuki.. Cele działań edukacyjnych CEL GŁÓWNYRozdział I Program Zajęć Twórczości dla uczniów klas 1-3 "Kolorowy świat i ja" str. 9 - 19 Rozdział II Przykładowe scenariusze zajęć z uczniami .. - kreatywny nauczyciel i uczeń", realizowanego przez PL Europa Spółka z o.o. w terminie od 1 maja 2010r.. Nauczyciel powinien mieć świadomość celu prowadzonych zajęć, być autentycznym w kontaktach z uczniami, przez cały czas obserwować grupę, dobierać ćwiczenia .Red..

Toruń 2004; A. Ludwa, Wesoły świat matematyki dla klas II.

W szkole dzieci często uczą się na sucho, nie mając odniesienia do rzeczywistej sytuacji, co powoduje, że taka nauka sprawia im trudności.Kreatywna Matematyka - zajęcia dodatkowe Zajęcia dla dzieci wieku przedszkolnym (zerówka) i wczesnoszkolnym uwzględniają przede wszystkim: Rozwijanie umiejętności w zakresie logicznego myślenia, dostrzegania prawidłowości, uzasadniania i wyciągania wniosków, a także myślenia twórczego i wyobraźni przestrzennej.Zajęcia z kółka regionalnego realizowane są w naszej szkole od 2004 r. w wymiarze 1h tygodniowo dla uczniów klas młodszych.. Program zajęć obejmuje przybliżenie dzieciom folkloru Ziemi Pszczyńskiej, muzyki i tańca, stroju śląskiego, gwary, wybranych tradycji ludowych, dawnych zabaw małych Ślązaków.Program przewidziany jest dla dzieci w młodszym wieku szkolnym w formie zajęć pozalekcyjnych.. Procedury osiągania celów Program będzie realizowany podczas: a) zajęć lekcyjnych w formie: krótkich rozmów indywidualnych nauczyciela z uczniem rozszerzającym lub formułującym problem, dodatkowych zadań podczas prac klasowych i prac domowych,Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla grupy 6.1. zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu..

Adresowany jest do uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Płyty CD lub kasety VHS z prezentacjami matematycznymi 5.. Proponujemy w nim ćwiczenia, które w pozytywny sposób wpływają na aktywność po-znawczą uczniów z klas I-III, ich postawę twórczą, emocje oraz motywację.W ramach zajęć stosowane są kreatywne metody nauczania oraz interesujące dla dzieci formy pracy.. Kalkulator, suwaki matematyczne 6.. Uczniowie korzystają w ramach zajęć z tabletów, komputerów oraz pracują aktywnie wykorzystując tablicę multimedialną.. Kochali i cenili ją już starożytni Grecy, a starożytni Rzymianie byli jednymi z najlepszych inżynierów wykorzystujących tę wspaniałą wiedzę.. W związku z tym organizowałam dla wszystkich chętnych konkursy, trwające cały rok, takie jak: "Konkurs tablicowy", konkurs "Sudoku", czy dwuetapowy konkurs .Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów kl. I-III szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno - przyrodniczych pragnących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie matematyki i przyrody.. Obok wyposażenia uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, ma on za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów.Program zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne uczniów klas II i III szkoły podstawowej Program ten adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej.. Opiera się on na wyzwalaniu w uczniach kreatywnego i twórczego myślenia oraz kierowania działalnością uczniów tak, aby samodzielnie dochodzili do rozwiązywania problemów.Raport z zajęć wyrównawczych z matematyki klasa VI - analiza diagnozy wstępnej i końcowej Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klasy VI Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach - karta pracyPrzygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć 2.. Ich monumentalne budowle przetrwały do naszych czasów.matematyki i logiki, ale nie w sposób szkolny - poznają je przez rozwiązywanie problemów, doświadczając tego, że te dwie nauki są właśnie po to - aby rozwiązywać problemy.. WSTĘP.. Program realizowany będzie w wymiarze 1 godziny co 2 tygodnie w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych społecznie przez autora programu.. Działania na rzecz edukacji matematycznej wspierane były przez Fundację mBanku, która promuje i dofinansowuje inicjatywy służące rozwijaniu myślenia matematycznego, prezentujące innowacyjne podejście do .Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych obejmuje dzieci: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami funkcji wzrokowych, z zaburzeniami funkcji słuchowych, z opóźnieniami i zakłóceniami rozwoju ruchowego (w tym lateralizacji), z zaburzeniami procesów emocjonalno-motywacyjnych,Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów: tych z trudnościami i tych, którzy chcą dodatkowo rozwijać swoje umiejętności.. Poznań 2003; Program zajęć rozwijających zainteresowania opracowała: Agnieszka Mroczek - Czytelniczka Portalumatematyki, z drugiej - jak inspirować uczniów zdolnych do rozwijania zainteresowań i zdolności ma-tematycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt