Działalność wiatru scharakteryzuj

Pobierz

Rozmiary i przebieg tej działalności zależą od siły i przeważających kierunków wiatru .. Powstała w wyniku wiania wiatru rzeźba terenu określana jest jako eoliczna.2.. Proces przekształcenia powierzchni ziemi na skutek topnienia śniegu nazywany .Rzeźbotwórcza rola wiatru • Erozja wietrzna (korazja) -żłobienie, szlifowanie skał wskutek działania wiatru (np. uderzenia ziaren piasku o skały) • Deflacja -wywiewanie drobnych okruchów skał przez wiatr • Akumulacyjna działalność wiatru - powstawanie wydmScharakteryzuj wulkanizm (lub plutonizm, ruchy górotwórcze, ruchy skorupy ziemskiej) i podaj formy powstające w ich wyniku 32. charakteryzuje główne procesy zewnętrzne modelujące powierzchnię Ziemi (erozja, transport, akumulacja) oraz skutki rzeźbotwórczej działalności rzek, wiatru, lodowców, lądolodu i mórz oraz wietrzenia; 4. rozpoznaje wybrane rodzaje skał oraz przedstawia ich gospodarcze zastosowanie.. Scharakteryzuj zjawisko wietrzenia skał (fizycznego i chemicznego) i wymień formy powstałe w ich wyniku 33.. Blisko miejsca wywiania akumulowany jest najgrubszy, najcięższy materiał.. (2 pkt) 4.. Wymień przyczyny i skutki powodzi.. W lodowcach na kuli ziemskiej znajduje się obecnie około 2,1 % całej wody zgromadzonej na naszej planecie.. Z kolei dryfy powstają na skutek oddziaływania wiatrów zachodnich na wybrzeża południowe morza, w wyniku czego dochodzi do powstania mierzei (np. Mierzeja Wiślana).Budująca działalność wiatru ma miejsce wówczas gdy jego siła słabnie lub gdy napotyka on na swojej drodze przeszkody..

Rzeźbotwórcza działalność wiatru .

Topniejący śnieg działa erozyjnie na powierzchnię Ziemi.. Procesy niszczące: a) deflacja - polega na wywiewaniu materiału skalnego.6.. Przebieg i rozmiary erozji rzecznej zależą od: prędkości płynięcia wody, a ta zależy od masy wody i spadku koryta;Działalność niszcząca i budująca wiatru.. Jako główne cechy ukształtowania naszego kraju należy wymienić: lokalizacja terenów górskich tylko w południowej części kraju; zajmują około 2 .Ważnym i charakterystycznym elementem typowym tylko dla pasa pobrzeży jest obecność nadmorskiej bryzy, czyli wiatru okresowo-zmiennego o dobowym rytmie zmiany kierunku wiania (za dnia od morza ku lądowi, nocą odwrotnie), będącego wynikiem różnicy w tempie nagrzewania się lądu i morza.Scharakteryzuj działania unifikacyjne zaborcy rosyjskiego wobec Królestwa Polskiego po 1831 r.Rzeźbotwórcza działalność wiatru to inaczej działalność eoliczna.. Narysuj i wyjaśnij genezę powstawania starorzeczy 35.2.. Rozmiary i przebieg tej działalności zależą od siły i przeważających kierunków wiatru.. Wyjaśnij sposób powstawania gołoborzy 34. kategoria: Czynniki Egzogeniczne.. Polega ona na3.. Działalność wiatru zachodzi zwłaszcza tam, gdzie: v podłoże pozbawione jest szaty roślinnej, głównie z powodu niedoborów wody, przez co i grunt jest suchy v występuje luźny materiał - piasek, żwir, pył v brak jest większych przeszkód, które mogłyby tworzyć bariery dla wiatru 1..

Erozyjna działalność morza.

Wykreśl profil poprzeczny dolinny rzecznej i zaznacz główne elementy tej formy.. Czynniki wpływające na rozmiary i tempo erozji (niszczenia) eolicznej: - prędkość wiatru, - głębokość zalegania poziomu wód gruntowych, - pokrycia terenu.. (4 pkt) 5.. Deflacja to proces niszczącej działalności wiatru polegający na wywiewaniu cząsteczek mineralnych luźnych skał.. W miarę oddalania się od tego miejsca w powietrzu pozostają jedynie najdrobniejsze frakcje.Rzeźba powierzchni została ukształtowana na skutek sił działających we wnętrzu Ziemi i na zewnątrz, tutaj dla Polski to przede wszystkim działalność lodowca, wiatru erozja rzeczna.. dział: Geografia fizyczna świata.. rozpoznaj je i wpisz pod rysunkami ich nazwy.. ( załącznik) 2.. Są to gliny zwałowe.Działalność wiatru może polegać na transportowaniu, niszczeniu i budowaniu.. Działalność morza, może być niszcząca lub budująca, a jej rodzaj zależy od rodzaju wybrzeża:Zadania - działalność rzeźbotwórcza lodowców, fal morskich, typy wybrzeży.. (4 pkt) 3.. Aby te procesy mogły zachodzić, muszą jednak wystąpić równocześnie następujące warunki: musi wiać wystarczająco silny wiatr; skały w podłożu muszą być silnie rozdrobnione; podłoże nie może być mokre;Działalność lodowców: • niszcząca - najlepiej widoczna w Górach Skandynawskich w postaci fieldów, a na wybrzeżach fiordów • akumulacyjna - pierwszym efektem działalności jest zamaskowanie budowy przez czwartorzędowej..

Niszcząca działalność morza nazywana jest abrazją.

Polega ona, poza erozją, także naPływy są raczej niewielkie, i tak dla przykładu w cieśninach duńskich większe, rzędu około 60 cm, zaś w zatokach najmniejsze (np. około 4 cm dla Zatoki Gdańskiej).. Proces cechuje się rozpieraniem przez morską wodę szczelin w skałach oraz podmywaniem brzegów.Działalność wiatru to działalność eoliczna.. Rodzaje działalności erozyjnej wiatru: deflacja - wywiewanie materiału skalnego, oraz korazja - niszczenie powierzchni skalnych przez materiał skalny niesiony przez wiatr.Wiatr może cząstką poruszać, przesuwać, toczyć, unosić.. Działalność niszcząca wiatru to deflacja, korazja (erozja eoliczna).Działalność niszcząca rzeki polega na: pogłębianiu koryta rzecznego, czyli erozji wgłębnej i dennej, wydłużaniu koryta poprzez cofanie się źródła, czyli erozji wstecznej, poszerzaniu koryta, czyli erozji bocznej.. (5 pkt) IV.Rzeźbotwórcza działalność morza widoczna jest przede wszystkim na wybrzeżach, czyli na granicy lądu i morza.. Mam problem ze zrobieniem kilku zadań.. Największe misy deflacyjne znajdują się na afrykańskiej pustyni Namib.. Z chwilą osłabnięcia siły wiatru następuje depozycja materiału.Działalność wiatru.. Cel lekcjiNa intensywność rzeźbotwórczej działalności wiatru wpływ mają następujące czynniki: - prędkość, kierunek oraz częstotliwość wiania wiatru; -Działalność lodowców..

Scharakteryzuj działalność rzeki w podziale na odcinki.

Transport może odbywać się poprzez toczenie lub przesuwanie drobnych ziaren, porywanie materiału bardzo drobnego przez wiatr i unoszenie go w powietrzu (suspencja) lub poprzez skakanie ziaren (saltacja).. DziałalnośćPrzez cały czas podcinany brzeg lądu cofa się a powstaje klif inaczej (faleza).. Rysunki poziomicowe przedstawiają formy terenu charakterystyczne dla rzeźby polodowcowej.. Wiatr niszczy, transportuje i buduje.. Wiatr niszczy, transportuje i buduje.. Jakie działania zabezpieczają przed skutkami powodzi.. Polega ona na stopniowym erodowaniu brzegu morskiego przez nieustannie napierające morskie fale.. Materiał skalny powstający z niszczonej falezy który jest u podnóża falezy jest zabierany przez fale morskie i wówczas powstaje platforma brzegowa inaczej można powiedzieć abrazyjna.Największe skutki działalności wiatru występują w strefie klimatu umiarkowanego.. Dochodzi wtedy do składowania transportowanego materiału..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt