Nadzór i kontrola nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego

Pobierz

Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Zobacz pracę na temat Nadzór nad samorządem terytorialnym.. Funkcjonowanie samorządu w Polsce ma silne oparcie konstytucyjne - Konstytucja .Nadzór polega przede wszystkim na możliwości władczego ingerowania w działalność podmiotu nadzorowanego, wraz z pociąganiem do odpowiedzialności osób, nakazywania naprawienia uchybień, z zagrożeniem karami dyscyplinarnymi w razie niewykonania tychże nakazów.. Odnosi się to do art. 7 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym organy władzy publicznej zobowiązane są do działania na podstawie i w granicach prawa.Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (cz. 4) Jednym z najistotniejszych uprawnień nadzorczych jest orzekanie o nieważności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego.. (subwencję rozwojową), która im to wynagrodzi.. Sejm, na .Realizacja obowiązków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego jest nadzorowana przez organy enumeratywnie wymienione w art. 171 ust.. Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie gminy XXX w latach 2011-2015) Budżety jednostek samorządu terytorialnego; Ocena systemu motywowania pracowników jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminyNadzór nad działalnością samorządu terytorialnego..

Wojewoda jako organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

17 grudzień 2020, s. 65-84.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.3 Szeroko na temat nadzoru nad samorządem terytorialnym piszą Z.Kmie-ciak, M. Stahl, Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego (w świe-tle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny), "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, s. 92 i n.Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.. 2 Konstytucji RP, czyli m.in. przez wojewodę.. Gwarantować ma to nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - żaden samorząd nie .Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego 1.. Koncepcja nadzoru wprowadzona do polskiego usta-* Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych Zadania publiczne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej .BUŁAJEWSKI, Stanisław..

Nadzór dotyczy całejnadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego jest zgodność z prawem.

Nadzór nad samorządem terytorialnym1 Bogdan Dolnicki 1.. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.. 3 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że statut jednostki pomocniczej zawiera zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.VII.. Z prawnego punktu widzenia nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego jest szczególnym rodzajem ingerencji organów administracji państwowej w działalność samorządową.. Współczesna polska struktura nadzoru Organami nadzoru nad działalnością samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego są wyłącznie Prezes Rady Ministrów, wojewodowie i regional-ne izby obrachunkowe, przy czym nadzór wykonywany przez regionalne izby2.. Pojęcie, cechy, kryteria i organy nadzoru.. Przez nadzór należy rozumieć oparte na upoważnieniu stawowym uprawnienie do władczego wkraczania przez organ nadzorczy w samodzielną działalność organu nadzorowanego, lecz wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie, z punktu widzenia kryteriów i za pomocą środków również wskazanych w ustawie.NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 1.Samorząd − koncepcja Polska koncepcja samorządu odrzuca koncepcje naturalistyczną i po-lityczną pojęcia samorządu, także koncepcję naturalistyczno-państwową, przyjmuje zaś koncepcję państwową wywodzącą swój byt z pozytywizmu prawniczego.Nadzór nad organami pomocniczymi gminy sprawuje: rada; wójt; burmistrz; prezydent miasta..

[udostępniono 8.12.2021].Kontrola i nadzór nad działalnością finansową jednostek samorządu terytorialnego.

Model administracji dualistycznej powinien być traktowany jako pewna funkcjonalna całość, której źródłem jest jednorodność zadań całej administracji publicznej.Izby obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych: m.in. jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków .Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (cz. 1) Jednostki samorządu terytorialnego cieszą się dużą samodzielnością w wykonywaniu swoich zadań.. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy.W poszczególnych rozdziałach omówiono system kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, organy je sprawujące oraz zasady ogólne jego funkcjonowania, a w szczególności: Zagadnienia dotyczące kontroli Najwyższej Izby Kontroli wobec jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w zakresie uchwał (podejmowanych w sprawach: procedury uchwalania budżetu i jego zmian, budżetu, zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego j.s.t..

Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.

Nadzór nad samorządem terytorialnym sprawowany jest przez jednostki zewnętrzne.2.. Kontrola i nadzór nad samorządem terytorialnym 02 kwietnia 2012, 05:11 .. że wojewoda jest organem nadzoru nad działalnością JST i ich związków pod względem legalności.. W wyniku przeprowadzonych w 2002 r. kontroli stwierdzono łącznie 24 218 nieprawidłowości w gospodarce .Monografia stanowiąca próbę ujęcia w jednym opracowaniu zagadnień dotyczących kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w znaczeniu szerokim przez pryzmat ewolucji nadzoru i kontroli z perspektywy 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego, ocena dokonywana z perspektywy praktyki i jej potrzeb.Nadzór.. kontrolna izb koncentrowała się przede wszystkim na prowadzeniu kompleksowych kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie [online].. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.. Ich działalność podlega jednak nadzorowi ze strony organów administracji rządowej.. Nadzór ma charakter przedmiotowy, a zatem dotyczy działalności podmiotów (JST), a nie samych podmiotów.. Obowiązująca od 1 kwietnia 2009 r. ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie reguluje zadania wojewody w zakresie nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu .. Nadzór jest pojęciem szerszym od kontroli.Nadzór i kontrola jako formy ingerencji w działalność organów jednostek samorządu terytorialnego W literaturze przedmiotu podkreśla się, że nadzór nad działalnością samorządu teryto-rialnego jest przejawem samodzielności samorządu terytorialnego12, choć przede wszystkimZobacz pracę na temat Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.. Na stronie spis treści, plan pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt