Notatka o renesansie w polsce

Pobierz

Antropocentryzm (przeciwieństwo teocentryzmu) - człowiek jako jednostka niepowtarzalna, wolna, samodzielnie myśląca.Renesans w Polsce i Europie ściągaj 3 79% 34 głosy Na określenie okresu, który trwał od połowy XV wieku do końca wieku XVI, historycy REKLAMA i naukowcy używają terminu "renesans".. Przedstawiciele sztuki Odrodzenia uważali się za spadkobierców sztuki antycznej.w ostatnich latach sporów o renesans ukazywany - zwłaszcza w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczo­ nych - z punktu widzenia teorii feministycznych, post- kolonialnych czy z perspektywy "nowego historyzmu".. Tu kompozytor stał się mistrzem, teoretyk natomiast jedynie osobą zajmującą się zapisywaniem i porządkowaniem zdarzeń.Prezentacja przestawiająca najważniejsze informacje o renesansie - pochodzenie nazwy, ramy czasowe, ważne wydarzenia, filozofię i światopogląd, założenia sztuki oraz dzieła literackie.. Faktycznie,Renesans polski Myśl odrodzeniowa rozwijała się w czasie politycznego uaktywnienia się polskiej szlachty.. Można w niej jednak wskazać pewne elementy wspólne i typowe.. Zamek Królewski na Wawelu - dziedziniec Wawel - Kaplica Zygmuntowska Kraków - Sukiennice Ratusz w Poznaniu Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym Kaplica Boimów we LwowieRENESANS WPROWADZENIE DO EPOKI Źródła, wzory, inspiracje Antyk - filozofia, literatura, sztuka Biblia - odczytana na nowo w stosunku do kultury średniowiecza Tradycja narodowa, rodzima - wzrost znaczenia języków narodowych kosztem łaciny Ramy czasowe Europa: XIV-XVI w..

Za początek renesansu uznaje się 1420 rok ...Renesans - notatka poleca 84% 2059 głosów Treść Grafika Filmy Komentarze Renesans (odrodzenie) 1.

Ówczesna Polska była potęgą w Europie.Renesans to epoka rozkwitu Rzeczypospolitej.. Cechy literatury renesansu: czerpała z antyku i Biblii, nowe typy utworów (np. fraszka, nowela ), rozwinęło się piśmiennictwo społeczno-polityczne,Renesans.. Odrodzenie miało swój początek we Włoszech 2.. Za początek renesansu w muzyce można uznać rok 1400, po którym zaczęto stopniowo wprowadzać do twórczości nowe .Przedstawiciele.. Do najważniejszych nowości, jakie wprowadził renesans, należy bezsprzecznie powrót do osiągnięć antycznej sztuki Greków i Rzymian.. Melodie zostały napisane do tekstów Jana Kochanowskiego i były .W Polsce: XVI wiek do 1584 r. (śmierć Jana Kochanowskiego).. Renesans polski to czas spokoju, prężnej gospodarki, rozwoju oświaty.. Rzeczpospolita rosła nie tylko w siłę ekonomiczną, ale i chętnie inwestowano w oświatę i kulturę.ODRODZENIE (RENESANS) 1/8 ODRODZENIE(RENESANS) Waga epoki Kultura odrodzenia sprawiła, że Europa wyprzedziła na kilka wieków cywilizacje innych kontynentów (jeszcze w okresie późnych wypraw krzyżowych kultura Arabów, Chińczyków dorównywała kulturze Zachodu, a nawet ją przewyższała) Ramy czasowe Włochy - od końca XIV do pocz.Renesans to przede wszystkim odnowienie oraz wszelkie odrodzenie się ludzkości, wszelkie działanie mające na celu podniesienie jej na wyższy poziom, oraz działania prowadzące do wznowienia antyku, odnowienie przeszłości, szczególnie dawnej wiedzy, szczególnie kultury i sztuki antyku, wszystkie de działania miały swój początek w XIV w.Ludzie renesansu..

Światopogląd, postrzeganie Boga w odrodzeniu W renesansie centrum zainteresowania przestał być Bóg, a ważny stał się również człowiek i jego szczęście, rozwój, myśli.

Język polski.. Poza dziełami religijnymi w całej Europie rozwijają się utwory świeckie: pieśni miłosne, madrygały i utwory okolicznościowe.. Włoski malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, wynalazca i geolog; prawdopodobnie .Architektura renesansu w Polsce - dzieła architektoniczne powstałe w Polsce pomiędzy początkiem XVI wieku a połową XVII wieku zgodne z założeniami sztuki renesansowej .. ok. 1538‑1548 - powstała Tabulatura Jana z Lublina (skrót: TJL).. Jerzy Liban z Legnicy.. Sztuka renesansu jest bardzo różnorodna i złożona.. Wpływy te dotyczyły głównie architektury.. Polska stała się znaczącym krajem pod względem politycznym, militarnym, gospodarczym oraz kulturowym.. Zwracano uwagę na wartość muzyki i na jej wpływ na człowieka.. Wacław z Szamotuł.. Już wiesz Przypomnij sobie wiadomości na temat reformacji religijnej w Europie.Renesans jest epoką otwierającą czasy nowożytne.. W XVI wieku było to ogromne państwo, obejmujące obszar niemal 1 mln km i zamieszkałe przez mniej więcej 10 mln ludzi.. W okresie odrodzenia powstał nowy wzór osobowy - "człowiek renesansu", osoba o wszechstronnych zainteresowaniach i wykształceniu.. Wpływy te dotyczyły głównie architektury.Kompozytorami epoki polskiego renesansu byli między innymi: Mikołaj Gomułka..

Chciałem bowiem przede wszystkim przedstawić zwięź­ le autorów, problematykę ich dzieł oraz tło kulturowe i historyczne epoki.W renesansie poszerzył się krąg odbiorców muzyki świeckiej.

Odrodzenie (Renesans), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku.. Przeciwstawiał teocentrycznej kulturze średniowiecznej głębokie i wszechstronne zainteresowanie człowiekiem, jego życiem wśród innych ludzi, jego miejscem w przyrodzie i indywidualnością.Nazwa epoki ma źródła francuskie (z fr.. Przygotowanie do egzaminu - materiały online dla uczniów i nauczycieli.. Dobrymi przykładami byli sami renesansowi twórcy.. Jan z Lublina, prawdopodobnie zakonnik klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku.. Strona główna;Jan 22, 2021Literatura renesansu początkowo była tworzona po łacinie, z czasem zaczęła powstawać w językach narodowych i bardzo wpłynęła na ich rozwój.. Do najważniejszych nowości, jakie wprowadził renesans, należy bezsprzecznie powrót do osiągnięć antycznej sztuki Greków i Rzymian.. Przepaść między "starą" a "nową" kulturą europejską jest wielka, ponieważ na przełomie XV/XVI wieku we Włoszech, a w XVI wieku w innych częściach kontynentu, zmieniło się całkowicie myślenie człowieka, jego podejście do sztuki i tradycji filozoficznej i literackiej.Renesans (odrodzenie) 1.. Renesans (Odrodzenie) w Polsce.. Nazwa ta pochodzi od wyrazu łacińskiego "renatio", w języku francuskim jest to " renaissance", co oznacza odrodzenie, odżycie..

W renesansie na plan pierwszy zaczęto wysuwać jednostkę ludzką, z jej potrzebami, odczuciami i indywidualnymi dążeniami (humanizm).Charakterystyczną cechą tego okresu był powrót do wartości ...5.

Był to przełomowy w stosunku do Średniowiecza okres w nauce, literaturze, oraz sztuce.. Odbiorcami muzyki renesansowej są dwory władców i bogate mieszczaństwo.. 1524 - ok. 1560 - lata życia Wacława z Szamotuł, czołowego kompozytora renesansu w Polsce.. - koniec XVI w.Renesans (odrodzenie) - (łac. renascire - odrodzić się, wł. - rinascimento ) pojawił się na terenie Włoch i stosunkowo szybko rozszerzył na obszar całej Europy, z wyjątkiem prawosławnej Rosji.. Pierwsze efekty "złotej wolności" szlacheckiej przyniosły Polsce ogromne korzyści.. Odrodzenie (Renesans), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku.. renaissance - odrodzenie) Renesans to odrodzenie ideałów, poglądów, koncepcji zawartych w dziełach antycznych Główne prądy epoki: -> humanizm - był najważniejszym prądem umysłowym renesansu.. Ukształtował się on we Włoszech w pierwszej połowie XV wieku, a rozpowszechnił w drugiej połowie XV wieku i w XIV wieku w większości krajów Europy, a także w Polsce.. W Polsce największy rozkwit renesansu przypada na czas rządów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta a wiek XVI nazywano "złotym wiekiem muzyki .Today Mikołaj Gomułka jako jeden z największych kompozytorów renesansu zasłynął wielkim dziełem "Melodie na psałterz polski".. KULTURA RENESANSU - NOTATKA _____ Humanizm - prąd umysłowy i kulturalny Odrodzenia, jego podstawowa idea filozoficzna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt