Formy demokracji bezpośredniej w jednostkach samorządu terytorialnego

Pobierz

Kwestia ta została rozstrzygnięta w art. 170 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. [Dz.Dochód na głowę w jednostkach terytorialnych o "silniejszej" demokracji bezpośredniej jest znacznie wyższy aniżeli w jednostkach terytorialnych o stosunkowo mniej rozwiniętych możliwościach współdecydowania (demokracji bezpośredniej).. W sześciu stanach USA funkcjonują zgromadzenia gminne (ang. town meetings).. Odpowiedzią ze strony ustawodawcy na ten postulat było wprowadzenie w 2001 r. do ustawy o samorządzie gminnym instytucji młodzieżowych rad gmin, a w r o-Formy demokracji bezpośredniej w powiecie…….13 1.4.1.. Formy realizacji zadań powiatu…….28 Rozdział III Struktura władz i funkcjonowanie powiatu.Budżet obywatelski w jednostkach samorządu terytorialnego jako specyficzny rodzaj referendum lokalnego Autor.. Zasada pomocniczości jest adresowana do wszystkich władz publicznych, aby w swych działaniach umacniały uprawnienia obywateli i ich wspólnot.. C. Jednoosobowy organ wykonawczy wybierany bezpośrednio przez mieszkańców gminy miejskiej.. Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym wykłady prof Ewy Szałowskiej Uniwersytet Uniwersytet Lódzki Kurs Prawo administracyjne I (1ADP1718) Rok akademicki 2019/2020 Pomocny?. Konkluzją opracowania jest stwierdzenie, że budżet obywatelski, który wykazuje cechy rozstrzygnięć o charakterze referendalnym, powinien .Download Citation | Skargi korporacyjno-samorządowe a samodzielność jednostek samorządu terytorialnego - kontekst samorządowych form demokracji bezpośredniej | The independence of the .Jednostki samorządu terytorialnego - rodzaje, powoływanie, znoszenie, łączenie i zmiana granic 3.1..

Wybory i formy demokracji bezpośredniej w jednostkach samorządu terytorialnego 4.1.

Możliwość podejmowania decyzji nie władczych poprzez konsultacje.Nadzór nad jego działalnością prowadzą organy administracji rządowej (m.in. wojewoda).. W stosunkach prawnych (art. 166 Konstytucji), jednostki samorządu terytorialnego wykonują zadania publiczne służące Możliwość brania udziału w wyborach i referendum, co pozwala podejmować rozstrzygnięcia władcze.. Charakterystyczne instytucje dla tej formy demokracji to zgromadzenie ludowe i referendum [Marczewska- -Rytko, 2010, s. 25].Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia prawa miejscowego; Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrów; Wojewoda jako organ administracji rządowej; Formy demokracji bezpośredniej w jednostkach samorządu terytorialnego; Zadania gminy; Rada gminy jako organ stanowiący gminy; Podmioty administrującemodzielności i zasada domniemania właściwości samorządu terytorialnego.. Art. 5 ustawy o referendum lokalnym 1.mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może: · grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego - także 5 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy,Podobna instytucja demokracji bezpośredniej występuje w Stanach Zjednoczonych..

Dynamika zmian liczby jednostek samorządu terytorialnego ...

Polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na .W ustawie o samorządzie gminnym przewidziana jest także inna forma demokracji bezpośredniej - konsultacje z mieszkańcami gminy w przewidzianych ustawą wypadkach a także w innych ważnych dla ważnych dla gminy kwestiach.. Konsultacje społeczne…….15 Rozdział II Zadania samorządu powiatowego.. Wyróżniamy następujące formy samorządu biorąc pod uwagę kryterium wyodrębnienia: - samorząd terytorialny - samorząd regionalny - samorząd gospodarczy - samorząd zawodowyNr 88, poz. 985 z późn.. Zadania własne…….21 2.2.. Organy gminy .71 A.. 2 Inne powiązane dokumenty P. adm.. Instytucje demokracji bezpośredniejOlejniczak-Szałowska, Formy demokracji bezpośredniej w polskim modelu samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane), [w:] S. Dolata (red.), Prawo samorządowe i administracyj- ne, Opole 2002, s. 127, R. Szarek, Konsultacje czy referendum, "Wspólnota" 28/1997, s. 22, wyrok WSA w Gliwicach z dnia 18 sierpnia 2016 r., IV SA/Gl 540/16, LEX nr .pewniają również formy demokracji bezpośredniej, które mają charakter obliga-toryjny lub fakultatywny..

Formy demokracji bezpośredniej zależą od wielkości społeczności lokalnej.

System demokracji bezpośredniej tworzony jest przez następujące instytucje: 1. wybory, 2. referendum, 3. inicjatywa ludowa, 4. konsultacje.. W Polsce np. zebrania wiejskie.. Inni studenci przeglądali również: Administracja centralnaFormy demokracji bezpośredniej w polskim samorządzie terytorialnym Formy demokracji bezpośredniej w polskim samorządzie terytorialnym Statystyki użycia Opis pozycji Metadane (Dublin Core) Dane dla PBN cytowanie export Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach Prace magisterskie ROD UJW Polsce w 1990 roku został reaktywowany samorząd terytorialny.. W Polsce istnieją trzy rodzaje jednostek: gmina, powiat i województwo.. Termin demokracja został wprowadzony w starożytności prawdopodobnie przez greckich sofistów, upowszechnio-ny przez Demokryta z Abdery, a następnie przez krytyków demokracjiDemokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytoralnego Prawne formy działania administracji Strukturalny model samorządu terytorialnego Prawo administracyjne zasady Prawo administracyjne not.. skryptOmówiła organy gminy, formy demokracji bezpośredniej, jednostki pomocnicze i inne gminne jednostki organizacyjne, a po- nadto zadania samorządu gminnego, formy współdziałania gmin i nadzór nad sa- morządem.Formy demokracji bezpośredniej w polskim samorządzie terytorialnym ..

Formy demokracji bezpośredniej.

Referendum powiatowe…….14 1.4.2.. Wtedy to ustawo-dawca stanął przed dużym wyzwaniem dotyczącym unormowania zakresu demokracji bezpośredniej.. Zadania zlecone…….23 2.3. .. w przepisach odnoszących się bezpośrednio do tej formy demokracji bezpośredniej?. Rada gminy .71B.. Samostanowienie prawa miejscowego…….25 2.4.. Opis 1.. Wydatki i przychody jednostek terytorialnych, w których zastosowanie ma demokracja bezpośrednia, są niższe.Referendumprzeprowadzasię,zzastrzeżeniemart.5ust.1,zinicjatywyorganu stanowiącegodanejjednostkisamorząduterytorialnegolubnawniosekconajmniej: 1)10%uprawnionychdogłosowaniamieszkańcówgminylubalbopowiatu; 2)5%uprawnionychdogłosowaniamieszkańcówwojewództwa.. Udostępnij Komentarze Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodawać komentarze.. Te zgromadzenia bezpośrednie są możliwe w małych społecznościach lokalnych np. w sołectwach.6 3.. Wspólnota gminna nie ma specjalnej nazwy, powiatowa to "lokalna", a wojewódzka "regionalna" .. Jakie znasz formy demokracji bezpośredniej w jednostkach samorządu terytorialnego?świadczyć mogą o potrzebie rewindykowania katalogu tradycyjnych form d e-mokracji bezpośredniej spotykanych w jednostkach samorządu terytoria lnego.. zasada dotycząca organizacji samorządu terytorialnego - a/ koncepcja demokracji bezpośredniej - odwoływanie się do wypowiedzi obywateli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt