Plan pracy wychowawczej klasa 3

Pobierz

Cele operacyjne Tematy godzin wychowawczych Formy realizacji Termin Uwagi Plan pracy wychowawczej klasy V.. Odwiedziny w domach rodzinnych.. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek klasowych.. Zagadnienia z obszaru uzależnień, w tym behawioralnych, 2.PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY IPlan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie I ma nacelu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł:ak.. Ten zawód mnie interesuje.. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH: Uczeń, doskonale funkcjonuje w swoim otoczeniu.. Zna zasady selekcji odpadów i stosuje je w praktyce.. Nauka naszym obowiązkiem i przyjemnością.. Styczeń 1.. Włączenie rodziców do prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska.. Cele główne: Uczeń skutecznie komunikuje się z rówieśnikami w różnych sytuacjach.. Powstał we wrześniu 2020 r., i może zdarzyć się, że część z moich zamierzeń nie dojdzie do skutku ze względu na sytuację zdrowotną w kraju np. organizacja uroczystości, wycieczki itd.1 Plan pracy wychowawczej dla klasy III Wartości Ogólne zadania wychowawcze Efekty (postawy, zachowania) Sposób realizacji Znamy swoje prawa i obowiązki Uczeń wie, że w szkole jest Kodeks Ucznia i Statut Szkoły, wie, że te dokumenty zawierają jego prawa i obowiązki i gdzie one się znajdują, ma świadomość jedności praw i obowiązków, dba o dobre imięutrwalenie więzi emocjonalnych w zespole klasowym (integracja klasy); rozwijanie wzajemnej współpracy pomiędzy klasą Id a Domem Dziecka Nr 1; kształtowanie umiejętności pracy w grupach..

Klasa naszym miejscem pracy.

Planujemy wspólne działania− 1 godzina 3.. Cały zespół.. ZADANIA: przygotowanie do pełnienia roli społecznej pracownika, członka rodziny.. Uczestnictwo rodziców w tzw. Pedagogizacji Cały rok Nauczyciel, rodzice 10.Plan pracy wychowawczej klasy IV.. Zorganizowanie dyżurów klasowych.. Uczeń, rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje.Plan pracy wychowawczej dla klasy III szkoły podstawowej Mirosława Sygitowicz PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ DLA KLASY 2B W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Katarzyna Jachacy Plan pracy wychowawczej kl.1 Anna NiewińskaPLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ na rok szkolny 2017/2018− klasa III Technikum Ekonomicznego BLOK ZAJĘĆ POŚWIĘCONYCH ZESPOŁOWI KLASOWEMU 1.. CEL WYCHOWANIA.. Gdy zabłysną świeczki na choince.. Opłatek klasowy.. Wybór samorządu klasowego (kl. III).. Tworzymy grupę− 1 godzina 4.. Sztuka autoprezentacji.- przedłożenie planu pracy do akceptacji przez Dyrektora.. -stosowanie form i zwrotów grzecznościowych, -zasady kulturalnego komunikowania .1 PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Zespół klasowy klasy 4 składa się z 13 osób - 6 dziewczynek i 7 chłopców.. Działania wychowawcze -zabawy integrujące grupę, -pomoc koleżeńska, -praca w grupie, -udział w imprezach szkolnych i klasowych, Okres realizacji 2.Komunikowanie się z rówieśnikami i dorosłymi..

współpraca z rodzicamiPlan pracy wychowawczej, klasa 4.

Pracę wychowawczą i opiekuńczą umieściłam w działach: II.. Aktywnie uczestniczy w zbiórkach surowców wtórnych.1 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KL III SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRĘGI TEMATYCZNE TREŚCI WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI Jestem uczniem, kolegą, przyjacielem.. Pokaż wszystkie; Pokaż ostatnie; FILMY-2017 .Przedstawiam plan pracy wychowawcy klas1-3 w szkole podstawowejna lata 2004-2007.. Posiada nawyk zostawiania po sobie porządku.. Należy jedynie wspomagać zróżnicowany rozwój poszczególnych dzieci, uczestniczących w systemie edukacyjnym…" R. WięckowskiPlan pracy wychowawczej dla klasy III.doc 67 KB; 13 wrz 09 17:09; Plan pracy wychowawczej dla klasy II.doc Pobierz folder; Zachomikuj folder; 8; 0; 0; 0; 8 plików 0,81 MB bezpośredni link do folderu.. Plan pracy wychowawcy klasy Ia na rok szkolny 2020/2021 jest zgodny z planem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.. Francesco Nullo w Olkuszu na rok 2012/13 Program Wychowawczy Szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców.. Organizacja pracy zespołu wychowawców klas I - III w roku szkolnym 2020/2021 1.. Chomikowe rozmowy.. Został on oparty na wizji i misji szkoły.Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.Załącznik nr 2 do planu pracy szkoły 3 ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI 1..

Włączanie uczniów do planowania pracy.

Mikołaj w naszej klasie.. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASACH III.. Organizacja warsztatu pracy nauczyciela - przypomnienie treści zawartych w podstawie programowej, - analiza i ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania, - uaktualnienie wymagań programowych po ukończeniu klasy I, II i III,Program wychowawczy i plan pracy wychowawczej Szkoła Podstawowa w Świątnikach Klasa III (2020/2021) Wychowawca - Agnieszka Pieluszyńska Cele główne Sposoby realizacji Przewidywane efekty Uczeń: Przykładowe konkretne działania i terminy Przybliżanie dzieciom ważnych uniwersalnych wartości etycznych czytanie dzieciom baśni,PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 " Każde dziecko ma indywidualną drogę swojego rozwoju i nie można hamować rozwoju jednego dziecka dla zrównania go z innymi lub też odwrotnie.. 2 ZAŁOŻENIA PLANU Celem planu pracy jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego i moralnego wychowanków.Uczestnictwo rodziców w pracy wychowawczej.. Zaplanowanie zadań zespołu przeznaczonych do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie: - polityki oświatowej państwa, - wniosków z pracy szkoły,Plik Plan pracy wychowawczej dla klasy III.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder programy, rozkłady - mogą przydać się w szkole • Data dodania: 15 sie 20103. Wdrażanie do przestrzegania zasad życia i działania zbiorowego..

Organizacja pracy szkoły i zespołu klasowego− 1 godzina 2.

jest to grupa mało zintegrowana i stwarzająca problemy wychowawcze.. Indywidualne spotkania z rodzicami.. Wśród dzieci jest czworo dojeżdżających i korzystających ze świetlicy szkolnej.. Dyskusja o wyborze przedmiotów maturalnych w kontekście wymagań stawianych przez wyższe uczelniePLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE III G. W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015.. Plan pracy wychowawcy klasowego Zuzanny Runiewicz do klas I - III na lata szkolne 2004/2007.. Luty 1.Plan pracy wychowawczej Klasy 1-4 Technikum Handlowe Opracowanie Edyta Wojda-Kielak Cele ogólne: − Wzajemne poznanie się, integracja zespołu klasowego, wzmocnienie więzi emocjonalnych w klasie; − Przygotowanie do życia w społeczności lokalnej; − Nabycie lepszych umiejętności uczenia się, samopoznanie w celu wzmocnienia wiary wPlan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.. kształtowanie odpowiedzialności za kreowanie własnego rozwoju dla przyszłości.. Uczeń rozumie istotę bezpieczeństwa i jego zachowanie o tym świadczy.. Cele główne: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi panować.1 Plan pracy wychowawczej dla klasy I Wartości Ogólne zadania wychowawcze Efekty (postawy, zachowania) Sposób realizacji Poznajemy się wzajemnie Uczeń pamięta nazwę szkoły i adres, imię i nazwisko dyrektora oraz swego wychowawcy, zna układ pomieszczeń w szkole, zna imiona kolegów i koleżanek, odpowiednio ich używa, nawiązuje kontakty z dziećmi z innych klas.2.. znajomość praw i obowiązków ucznia akceptowanie obowiązków wynikających z roli ucznia pozytywny obraz własnego Ja pełnienie nowych ról-ucznia, kolegi, przyjaciela aktywne uczestnictwo w życiu klasy działanie w grupie rówieśniczej .2 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA TO MY Zadania szczegółowe 1.Wdrażanie do współżycia w grupie i klasie.. na poziomie klasy pierwszej: .. Angażowanie rodziców do współorganizowania uroczystości klasowych i szkolnych oraz działań usprawniających .PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY I Rok szkolny 2017/2018 mgr Mariola Czapiewska mgr Aleksandra Kiedos .. motywowanie klasy do nauki w związku ze zbliżającą się maturą.. Podsumowywanie pracy i ocena wywiązywania się z powierzonych funkcji: kształtowanie umiejętności krytycznej oceny postępowania własnego i .1 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLAS 0 - III SP Opracowany plan wychowawczy związany jest ściśle z Programem Wychowawczym Szkoły.Dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a także środowiska, w którym żyją.3 Organizacja pracy w nowym roku szkolnym 2013/2014 Uczniowie wraz z wychowawcą opracowują plan pracy w rozpoczynającym się roku szkolnym np. imprezy i wycieczki klasowe, przygotowania do studniówki itd.. imprezy klasowe, wycieczki.. Półrocze - ocena osiągnięć klasy, przyczyny niepowodze , wnioski do pracy w II półroczu.. Uczniowie muszą być poinformowani o balu kilka tygodni wcześniej, aby każdy z nich mógł przygotować oryginalny strój.PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KL. I .. Pierwszy semestr we naszej klasie- próba samooceny i oceny kolegów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt